Paramos grupės ir dvasinė pagalba

Dvasinė pagalba

LIGONIŲ SAKRAMENTAS
Ligonių sakramento Biblinis pagrindimas glūdi apaštalo Jokūbo laiške: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15).
Istorijos bėgyje ligonių patepimas vis dažniau buvo teikiamas tik mirštantiems ligoniams ir dėl to gavo „Paskutinio patepimo“ vardą. Tačiau Bažnyčia liturgijoje niekada nenustojo meldusi Viešpatį grąžinti ligoniui sveikatą, jeigu tai padėtų jo išganymui. Ligonių patepimo sakramentas – gydymo sakramentas, kurio forma ir materija – patepimas aliejumi ir kunigo malda. Tokiu būdu visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų, bei paragina ligonius savo noru jungtis su Kristaus kančia taip paverčiant ja malda. Patepimas kaip toks liudija žmonėms, kad Dievas niekuomet neapleidžia, kad jungdamiesi su kenčiančiu Kristumi dalyvaujame ir Jo prisikėlime. Ligonių sakramentas suteikia nuodėmių atleidimo malonę, jei ligonis nepajėgus atlikti Išpažinties.

Kas gali priimti Ligonių sakramentą:

Kiekvienas pakrikštytas katalikas – prieš operaciją, sunkiai sergant, varginamas senatvės negalių;
Sergantiems vaikams sakramentą galima teikti tada, kai jie suvokia jo vertę bei naudą;
Patartina, kad Ligonių sakramentas būtų teikiamas dar žmogui esant sąmoningam, kad žmogus galėtų atlikti Išpažintį ir priimti Komuniją;
Mirštančiajam būtina pakviesti kunigą, kuris jam suteikia ne tik Ligonio sakramentą, bet ir Viatiką (lot. kelionės maistas) – šv. Komuniją, kuri parengia mirštantįjį paskutinei kelionei.

KRIKŠTAS
Krikštas yra viso krikščioniško gyvenimo pamatas – vartai į kitus sakramentus. Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas – mirštama Kristaus mirtyje ir Šventosios Dvasios veikimu prisikeliama Kristuje, tampant „nauju kūriniu“. Krikštas panaikina gimtąją nuodėmę – polinkį į blogį ir suteikia Dieviškąją malonę, tačiau pakrikštytajame lieka kai kurios laikinos nuodėmių pasekmės: kentėjimai, liga, mirtis ar trapumo žymės, kaip charakterio silpnybės ir t. t. Krikštas yra tikėjimo sakramentas, todėl visų pakrikštytųjų tikėjimas turi augti. Kad Krikšto malonė pilnai išsiskleistų reikalinga tėvų ir bendruomenės parama bei pagalba.
Kūdikių krikštas yra labai sena Bažnyčios tradicija, gerai žinoma nuo II amžiaus. Krikščionys tėvai, norintys auklėti vaiką krikščioniškai, turėtų kuo ankščiau jį pakrikštyti, ypač kai vaikelis gimsta neišnešiotas ar sergantis. Krikšto malonė sustiprina vaikelį, kaip Ligonio sakramentas suaugusiuosius.

KITI SAKRAMENTAI
Pagal poreikį teikiama pagalba pasirengiant Sutvirtinimo ir Eucharistijos Susitaikinimo (Išpažintis) bei Santuokos sakramentams. Kasdien, išskyrus šeštadienius, koplyčioje aukojamos šv. Mišios. Prašymus šv. Mišioms galite pateikti atėję į koplyčios raštinę.

DVASINĖ PAGALBA NE KATALIKAMS
Dvasinė pagalba suteikiama pagal įsitikinimus – tradicinių religijų atstovams pakviečiami jų bendruomenių dvasininkai. Kitais atvejais dvasinė pagalba suteikiama neprieštaraujant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų vidaus taisyklėms ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

KLINIKŲ ŠV. LUKO KOPLYČIA (Paslaugų centre, 3 aukšte, šalia kavinės)

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 16.00 val.
Pirmadieniais – penktadieniais (kasdien) 14.30 val.
Šeštadieniais Šv. Mišių nebūna


ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00 – 14.15 val.


KAUNO KLINIKŲ KAPELIONAI BUDI KLINIKOSE DARBO DIENOMIS 10.00 – 17.00 val.
Patogiausia kviestis telefonais: Mob. 8 671 71716, 8 (37) 327180. Vietinis 7180
Ne budėjimo metu kviečiami ypatingais atvejais.

DVASINĖ ASISTENTĖ Svetlana Adler-Mikulėnienė
Tel. 861841500. El. paštas Svetlana.AdlerMikuleniene@kaunoklinikos.lt

KAUNO KLINIKŲ KAPELIONAI:

Pirmadieniais – kun. Domas Paulikas
Antradieniais – kun. Gytis Petras Stumbras
Trečiadieniais – kun. Nerijus Pipiras
Ketvirtadieniais – kun. Vytenis Vaškelis
Penktadieniais – kun. Benas Audrius Martusevičius
Šeštadieniais ir sekmadieniais budėjimai suskirstomi.

Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninė Kauno klinikos siekia, kad:

pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.

Kapelionas (kunigas) – rūpinasi dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa.

Dvasinis asistentas – padeda kapelionui rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo globa; esant reikalui atlikti tas kapeliono funkcijas, kurios nėra rezervuotos kunigystės šventimus turintiems asmenims. Rūpinasi dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga. 

X