Psichiatrijos klinika

Kauno klinikų PSICHIATRIJOS KLINIKA

Klinikos vadovė prof. dr. Virginija ADOMAITIENĖ 

Psichiatrijos klinikoje integruojant universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą, vykdoma integrali klinikine praktika, glaudžiai susijusi su studijomis, sveikatos priežiūros specialistų rengimu ir tobulinimu, moksline veikla.

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal PSO apibrėžimą, psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, leidžiantis patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.
Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, kurios tikslas – teikti psichiatrinę pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.
Mūsų klinikos vizija - būti išskirtine, psichosomatinės medicinos mokslinių tyrimų kryptimi orientuota ir konkurencinga universitetine klinika, rengiančia ir tobulinančia aukštos kvalifikacijos biomedicinos srities specialistus, dalyvaujančia pasaulio, Europos ir Lietuvos mokslo organizacijų veikloje bei psichikos sveikatos politikos formavime.
Mūsų klinikos tikslas - teikti šiuolaikiškas, kokybiškas ir kvalifikuotas ambulatorines, stacionarines ir konsultacines asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, integruojant universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą, vystyti integruotą su klinikine praktika sveikatos priežiūros specialistų rengimą ir tobulinimą bei medicinos krypties mokslinius tyrimus.

Pagrindinės psichiatrijos klinikos veiklos kryptys ir teikiamos paslaugos:

 • Stacionarinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos specializuotuose (suaugusiųjų psichiatrijos) sektoriuose: Ūmios psichiatrijos bei Ribinių būsenų sektoriuose.
 • Stacionarinės II lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių sektoriuje.
 • Gydytojo psichiatro (išorinės) konsultacijos Kauno klinikų somatinio ir chirurginio profilio klinikose, Onkologinėje ligoninėje ir kituose Kauno klinikų filialuose.
 • Ambulatorinės II ir III lygio psichiatrijos (suaugusiųjų) paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje, taip pat Onkologijos ligoninėje.
 • Ambulatorinės psichoterapijos paslaugos.
 • Ambulatorinės II ir III lygio vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugos teikiamos Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje.
 • Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos Psichiatrijos klinikos Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare.
 • Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos nuo 2015 m. teikiamos Šeimos Medicinos klinikos struktūroje (adresu Vytauto per. 49)

Užtikrinant pilną psichikos priežiūros paslaugų teikimą, mūsų klinikoje dirbama komandiniu principu, vadovaujant gyd. psichiatrui, dirba visa eilė sveikatos priežiūros specialistų: medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, užimtumo ir meno terapijos specialistai, ergoterapeutai.

Medicinos psichologų klinikinės veiklos kryptys ir paslaugos:

 • Pagrindinė veikla – klinikinė psichologinė psichodiagnostika (stacionare bei ambulatorinėje grandyje).
 • Psichoterapinės grupės - (stacionare bei Vaikų psichiatrijos dienos stacionare).
 • Psichologinis konsultavimas (Vaikų ir paauglių psichiatrijos stacionare bei dienos stacionare.
 • Konsultuoja kituose Kauno klinikų padaliniuose po gyd. psichiatro konsultacijos.

Socialinio darbuotojo paslaugos:

 • Teikia bendrąsias socialines ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padėdamas asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas.
 • Įvertina paciento socialinę situaciją (surenka ir kaupia informaciją apie paciento aplinką ir socialines problemas, apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoti jos teikimą; sudaro individualų socialinės pagalbos planą.
 • Bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, taikydamas šeimos konsultavimo metodus, analizuoja ir numato galimus problemos sprendimo būdus.
 • Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą: apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų; apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju; apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti
 • Padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus; informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones.

Užimtumo ir meno terapijos paslaugos:

 • Pacientams taikomą medikamentinį gydymą papildo įvairios užimtumo ir meno terapijos veiklos (meno terapija, muzikos terapija, pokalbių ir diskusijų terapija, žaidimų ir dramos terapija, filmų terapija, biblioterapija). Paslaugos teikiamos kaip grupinė veikla, esant poreikiui, dirbama individualiai. Pacientai dalyvauja nuo 6 iki 15 užsiėmimų cikle, dalyvių grupės sudaromas pagal nustatytas psichikos sutrikimų diagnozes, užsiėmimų trukmė nuo 1 iki 1,5 val. kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku.

Ergoterapeuto veiklos kryptys irs paslaugos:

 • Ergoterapeutai padeda rasti sprendimo būdus iškilusiems sunkumams bei įvairiems sutrikimams spręsti, padeda įgyti socialinius ar darbinius įgūdžius, reikalingus mokykloje, darbe ar bendruomenėje. Ergoterapeutai dirba ne tik su pacientais, tačiau ir su šeimos nariais, padėdami identifikuoti stipriąsias puses, būtinas pilnaverčiam gyvenimui.

Moksliniai pasiekimai

Psichiatrijos klinikos pasirinkta psichosomatinės medicinos mokslinės veiklos kryptis įgalina klinikos mokslininkus išnaudoti tarpdisciplininį potencialą planuojant ir vykdant mokslinius tyrimus. Ši tema apima didesnę dalį visų baigiamųjų magistro, rezidentūros baigiamųjų darbų temų bei vyrauja doktorantūros darbų temose. Tarpdisciplininiai mokslo darbai vyrauja ir klinikos vykdomuose mokslo projektuose.
Psichiatrijos klinikos mokslinės veiklos kryptys:

 • „Psichosomatinė medicina – nuo problemos atpažinimo, iki situacijos valdymo“.
 • „Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“.
 • „Suicidologija: savidestrukcinį elgesį sąlygojantčių veiksnių analizė“.

Psichiatrijos klinikos mokslinės veiklos siekiniai:

 • Integruojant psichiatriją į bendrąją mediciną, laiku atpažinti, diagnozuoti ir gydyti psichikos sutrikimus, tikslu pagerinti somatinėmis ligomis sergančių pacientų bendradarbiavimą su medikais gydymosi procese.
 • Nustatyti genų polimorfizmo sąsajas su suicidinio poelgio grėsme ir psichikos sutrikimų išsivystymu.
 • Nustatyti ir išanalizuoti veiksnius sąlygojančius savidestrukcinį elgesį.
 • Kaupti mokslinių tyrimų duomenų bazę, organizuoti sklaidą, kaupti ir viešinti mokslinių tyrimų rezultatus.

Dalyvavimas projektuose biomedicinos srities medicinos kryptyje:

 • 2009 – 2011 m. įvykdytas projektas „Moterų seksualumo ir seksualinio elgesio menopauziniu laikotarpiu sąsajos su emocine būkle, estrogenų ir androgenų koncentracija ir socialiniais veiksniais“.
 • „Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“.

Klinikinė veikla

Klinikiniams tyrimams psichiatrijos srityje taikomi ypatingai aukšti Lietuvos Bioetikos komiteto reikalavimai klinikinių tyrimų vykdymui su sergančiais psichikos sutrikimais (sergantys psichikos sutrikimais prilyginami ypatingai pažeidžiamų asmenų grupei) bei ribojimai placebo kontroliuojamiems tyrimams šioje tiriamųjų grupėje.

Vykdomi klinikiniai tyrimai:

 • „Pacientų, sergančių pradinės stadijos Alzheimerio liga, gydymas“ (kodas - BN29552, sponsorius – Roche). Klinikiniame tyrime dirba trys gydytojai tyrėjai ir dvi psichikos sveikatos slaugytojos.
 • Kiti klinikiniai tyrimai

Gautas Bioetikos komiteto leidimai ir bus vykdomi klinikiniai tyrimai:

 • Pacientų, sergančių Bipoliniu I sutrikimu, depresijos epizodo gydymas, kodas: Allergan tyrimoprotokolas Nr. RGH-MD-54, sponsorius: QuintilesIMS. Numatoma pradžia 2017 m. pirmame ketvirtyje.
 • Pacientų, sergančių depresinių sutrikimų su aukšta suicidinio elgesio rizika, gydymas, kodas: ACADIA ACP-103-034, sponsorius Jonson, Numatoma pradžia 2017 m. pirmame ketvirtyje. Šiuo metu vykdomame klinikiniame tyrime dalyvauja 3 gydytojai – tyrėjai ir 2 psichikos sveikatos slaugytojai, numatomose klinikiniuose turimuose dalyvaus 5 gydytojai ir 4 psichikos sveikatos priežiūros slaugytojos.

Paruoštos paraiškos, laukiama Lietuvos Bioetikos komiteto leidimo:

 • 1.1. 3 fazės tyrimas. Medikamento skirto didžiosios depresijos gydymui efektyvumas, kodas FORWARD -5, 2014.09.25.
 • 1.2. 2 fazės tyrimas. Ūminės šizofrenijos gydymo klinikinis tyrimas, kodas F17464GE201, sponsorius: Pierre Fabre, 2014.10.21.
 • 1.3. 3 fazės tyrimas. Ūminės šizofrenijos gydymas, sponsorius Crown Cro 2015 m.

Pedagoginė veikla

Per paskutinius tris metus Psichiatrijos klinika organizavo 13 mokslinių konferencijų - vidutiniškai kas metai po keturias konferencijas. Konferencijos organizuojamos Lietuvos mastu, aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais, pateikiant Psichiatrijos klinikos mokslininkų ir dėstytojų paruoštus autorinius pranešimus, bendradarbiaujant su kitais LSMU padaliniais tarpdisciplininiu integralumo principu, su kitomis institucijomis, draugijomis, Valstybiniu psichikos sveikatos priežiūros centru prie LR SAM, užsienio institucijomis. Paskutiniais metais konferencijos įgauna aukštesnį mokslinį lygmenį, orientuojantis į užsienio partnerių dalyvavimą. 2016 m. buvo organizuojamos trys tarptautinės konferencijos.. Ateityje planuojama kas metai organizuoti po 1-2 tarptautines konferencijas Lietuvoje ir 1-2 respublikines konferencijas.

Tobulinimosi kursų programos:

 • Aktualūs psichiatrijos klausimai (prof. V. Adomaitienė, doc. B. Burba, doc. D Leskauskas)
 • Aktualūs vaikų ir paauglių psichiatrijos klausimai (doc. D. Leskauskas, asist.D. Klimavičius)
 • Aktualūs priklausomybių medicinos klausimai (prof. V. Adomaitienė, asist. D. Jokūbonis)
 • Psichodinaminė psichoterapija (prof. V. Adomaitienė, doc. D. Leskauskas)
 • Aktualūs afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo klausimai (prof. V. Adomaitienė, doc. B. Burba)
 • Psichoterapija, lietuvių ir rusų kalbomis (prof. V. Adomaitienė, doc. D. Leskauskas)
 • Psichikos sveikatos priežiūros organizavimo ir paslaugų teikimo aktualijos Lietuvoje (prof. V. Adomaitienė)
 • Psichodinaminė medicina klinikinėje praktikoje (prof. V. Adomaitienė)
 • Smurto prevencija artimoje aplinkoje (doc. D. Leskauskas)
X